Assessoria llei de protecció de dades | LOPD

Sóc autònom, haig de complir amb la LOPD?

La resposta a la majoria de casos és clara, SI.

És important recordar que la LOPD té per objecte protegir les dades personals de les persones físiques, no jurídiques, pel que en el cas dels autònoms ens podem trobar davant un d’aquests escenaris:

lopd
 • Autònom administrador d’una societat: en aquest cas, l’autònom com a persona física no ha de complir amb la LOPD, però si ho haurà de fer la societat que administra en el moment que gestioni dades personals de clients, proveïdors i / o treballadors.
 • Autònom amb activitat empresarial i personal a càrrec: haurà de complir amb les prescripcions derivades de la LOPD en tractar dades dels seus treballadors, a més dels que pugui disposar dels seus clients / proveïdors per dur a terme la seva activitat.
 • Autònom amb activitat empresarial sense personal a càrrec: en aquest cas s’hauran d’analitzar les dades tractades en la seva activitat (clients, proveïdors, etc.) per determinar si constitueixen com a tal un fitxer (tipologia de dades tractades). En aquest escenari, en algun cas concret, podria no estar afectat per la LOPD, però en el moment que un dels seus clients o proveïdors, per exemple, sigui una persona física, ja tindrà l’obligació de complir amb la normativa.

Què he de fer per complir amb la LOPD?

A grans trets, i sense entrar al detall de casos concrets, els tràmits que haurem de dur a terme per complir amb la LOPD seran:

 1. Registrar els corresponents fitxers a l’Agència de Protecció de Dades.
 2. Disposar d’un document de seguretat, annexos i els protocols corresponents.
 3. Incloure avisos legals d’informació i consentiment (factures, albarans, mail, web).
 4. Tenir signats els acords corresponents amb encarregats de tractament de dades.
 5. Disposar de compromisos de confidencialitat per als treballadors.
 6. Implementar les mesures tècniques i organitzatives que estableix el Reglament.

Per què m’interessa complir amb la LOPD si sóc autònom?

Podríem destacar tres motius pels quals l’autònom ha de complir amb la Llei de Protecció de Dades, a més de perquè és una normativa d’obligat compliment des de fa anys:

 1. Per assegurar la confiança del client. Si el client sap que complim amb la LOPD tindrà més garanties que farem un bon ús de les seves dades i per tant, fidelitzarem.
 2. Per garantir que gestionem correctament les dades que tractem en la nostra activitat i que apliquem les normes que estableix la Llei.
 3. Per evitar possibles denúncies de tercers que poden comportar inspeccions i elevades sancions.
woman-163425_1280
Contracti amb Assessoria Siro la implantació de forma online de la LOPD per 100 € (IVA no inclòs) i ofereixi les màximes garanties als seus clients respecte al tractament de la seva informació personal.

Se han cerrado los comentarios