Condicions generals de contractació

 1. CONDICIONS D’ÚS I CONTRACTACIÓ DE www.asesoriasiro.com

  El present document (conjuntament amb tots els documents que s’hi esmenten) estableix les condicions per les quals es regeix l’ús d’aquesta pàgina web (www.asesoriasiro.com) i la contractació de serveis en la mateixa (en endavant, les “condicions” ). Li preguem que llegeixin atentament les presents Condicions, el nostre Avís Legal, Política de Privacitat i Política de cookies per a poder fer servir aquesta pàgina web. En utilitzar aquesta pàgina web o fer una contractació a través de la mateixa vostè consent quedar vinculat per aquestes Condicions i per la nostra Política de Privacitat, pel que si no està vostè d’acord amb totes les Condicions no ha d’utilitzar aquesta pàgina web.

  Aquestes condicions podrien ser modificades, és la seva responsabilitat llegir-les periòdicament, ja que les condicions vigents en el moment de celebració de cada contracte (tal com aquest es defineix més endavant) o en defecte d’aquest, en el moment d’ús de la pàgina web seran les que li siguin aplicables .

  Si té alguna pregunta relacionada amb les Condicions o la Política de Protecció de Dades pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del nostre formulari de contacte o l’adreça de correu electrònic info@asesoriasiro.com

 2. LES NOSTRES DADES

  La prestació de serveis a través d’aquesta pàgina web és realitzada sota la denominació Assessoria Siro, societat espanyola amb domicili al c / Sant Ignasi 31, 08110 Montcada i Reixac, (Barcelona),

 3. LES SEVES DADES I LES SEVES VISITES A AQUESTA PÀGINA WEB

  La informació o dades personals que ens faciliti sobre vostè seran tractades d’acord amb el que estableix la Política de Privacitat. En fer ús d’aquesta pàgina web vostè consent el tractament d’aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que ens faciliti són veraces i es corresponen amb la realitat.

 4. ÚS DEL NOSTRE LLOC WEB

  En fer ús d’aquesta pàgina web i realitzar contractacions a través de la mateixa vostè es compromet a:

  1. Fer ús d’aquesta pàgina web únicament per realitzar consultes o contractes legalment vàlids.
  2. No realitzar cap consulta falsa o fraudulenta. Si raonablement es pogués considerar que s’ha fet una consulta d’aquesta índole estarem autoritzats a informar les autoritats pertinents.

  iii. Facilitar la seva adreça de correu electrònic, adreça postal i / o altres dades de contacte de forma veraç i exacta. Així mateix, consent que podrem fer ús d’aquesta informació per posar-nos en contacte amb vostè si és necessari.

  Si no ens facilita vostè tota la informació que necessitem, no podrem atendre la seva consulta. En realitzar una consulta a través d’aquesta pàgina web, vostè declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per a celebrar contractes.

 5. DISPONIBILITAT DEL SERVEI

  Els serveis que s’ofereixen a través d’aquesta pàgina web estan únicament disponibles per prestar-se en territori espanyol.

 6. COM FORMALITZA EL CONTRACTE

  Per realitzar la prestació d’un servei, haurà de seguir el procediment de complementació del formulari de contacte o contactar amb Assessoria Siro per telèfon. A continuació, es procedirà a realitzar un estudi de les seves necessitats i s’elaborarà un pressupost personalitzat, un cop acceptat, es formalitzarà un contracte de “prestació de serveis”.

 7. PREU I PAGAMENT

  El preu dels serveis serà el que s’estipuli en cada moment a la nostra pàgina web, excepte en cas d’error manifest. Tot i que intentem assegurar-nos que tots els preus que figuren a la pàgina són correctes, poden produir-se errors. Si descobríssim un error en el preu d’algun dels serveis que vostè ha sol·licitat, l’informarem el més aviat possible del preu correcte.

  Els preus de la pàgina web no inclouen IVA i podran ser modificats en qualsevol moment.

  La forma de pagament acceptada és mitjançant transferència o domiciliació bancària.

  La recollida, emmagatzematge i transmissió d’informació personal a través de la pàgina web es realitza de forma encriptada mitjançant l’ús del protocol de seguretat SSL, sistema d’encriptació que confereix una total seguretat en la transmissió de dades.

 8. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

  De conformitat amb el que disposa l’article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, el lliurament dels productes o serveis s’entendrà localitzada en el territori d’aplicació de l’IVA espanyol si la prestació del servei està en territori espanyol excepte Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent en cada moment en funció de l’article concret de què es tracti.

  En la prestació de serveis amb destinació a Canàries, Ceuta i Melilla, els lliuraments es trobaran exemptes d’IVA per aplicació del que disposa l’article 21 de Llei 37/1992, sense perjudici de l’aplicació dels impostos i aranzels corresponents d’acord amb la normativa vigent en cada un d’aquests territoris.

 9. POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

  Dret legal a desistir de la contractació

  S’acceptarà el dret legal de desistiment durant un termini màxim de 14 dies des de la contractació del servei i el seu corresponent pagament per transferència bancària, sempre que no s’hagi realitzat part o la totalitat del treball contractat.

  Per exercir el dret de desistiment, heu de notificar a Assessoria Siro a través del telèfon 635 74 58 30 o escrivint al correu electrònic info@asesoriasiro.com, la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca. Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura com Annex a les presents Condicions, encara que el seu ús no és obligatori.

  Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l’exercici d’aquest dret sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.

  Conseqüències del desistiment

  En cas de desistiment per part seva, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial. No incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament

 10. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

  Vostè reconeix i accepta que tot copyright, marca registrada i altres drets de propietat intel·lectual sobre els materials o continguts que s’aporten com a part de la pàgina web ens corresponen en tot moment a nosaltres o als que ens van atorgar llicència per al seu ús. Vostè podrà fer ús d’aquest material únicament en la forma en que l’hi autoritzem expressament nosaltres o els que ens van atorgar llicència per al seu ús.

 11. VIRUS, PIRATERIA I ALTRES ATACS INFORMÀTICS

  No ha de realitzar un ús indegut d’aquesta pàgina web mitjançant la introducció intencionada en la mateixa de virus, troians, cucs, bombes lògiques o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu. No tractarà de tenir accés no autoritzat a aquesta pàgina web, al servidor en què aquesta pàgina es troba allotjada o a qualsevol servidor, ordinador o base de dades relacionada amb la nostra pàgina web. Vostè es compromet a no atacar aquesta pàgina web a través d’un atac de denegació de servei o d’un atac de denegació de servei distribuït.

  L’incompliment d’aquesta clàusula podria portar aparellada la comissió d’infraccions tipificades per la normativa aplicable. Informarem de qualsevol incompliment d’aquesta normativa a les autoritats competents i cooperarem amb elles per descobrir la identitat de l’atacant. Així mateix, en cas d’incompliment de la present clàusula, deixarà immediatament d’estar autoritzat a fer servir aquesta pàgina web.

  No serem responsables de qualsevol dany o pèrdua resultant d’un atac de denegació de servei, virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu que pugui afectar al seu ordinador, equip informàtic, dades o materials com a conseqüència de l’ús d’aquesta pàgina web o de la descàrrega de continguts de la mateixa o als quals la mateixa redireccioni.

 12. LINKS DES DE LA NOSTRA PÀGINA WEB

  En el cas que la nostra pàgina web contingui enllaços a altres pàgines web i materials de tercers, aquests links es faciliten únicament a efectes informatius, sense que nosaltres tinguem cap control sobre el contingut d’aquestes pàgines web o materials. Per tant, no acceptem cap responsabilitat per qualsevol dany o pèrdua derivats del seu ús.

 13. COMUNICACIONS PER ESCRIT

  La normativa aplicable exigeix ​​que part de la informació o comunicacions que li enviem siguin per escrit. Mitjançant l’ús d’aquesta pàgina web, vostè accepta que la major part d’aquestes comunicacions amb nosaltres siguin electròniques. Ens posarem en contacte amb vostè per correu electrònic o li facilitarem informació penjant avisos en aquesta pàgina web. A efectes contractuals, vostè consent a utilitzar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que li enviem de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els seus drets reconeguts per llei.

 14. NOTIFICACIONS

  Les notificacions que vostè ens enviï hauran d’enviar preferiblement a través del nostre formulari de contacte. D’acord amb el que disposa la clàusula 13 anterior i llevat que s’estipuli el contrari, li podrem enviar comunicacions bé al correu electrònic o bé a l’adreça postal facilitada per vostè a l’hora de contractar un servei.

  S’entendrà que les notificacions han estat rebudes i han estat correctament fetes en el mateix instant en què es pengin a la nostra pàgina web, 24 hores després d’haver-se enviat un correu electrònic, o tres dies després de la data de franqueig de qualsevol carta. Per provar que la notificació ha estat feta, n’hi haurà prou amb provar, en el cas d’una carta, que tenia la direcció correcta, estava correctament segellada i que va ser degudament lliurada en correus o en una bústia i, en el cas d’un correu electrònic, que el mateix va ser enviat a l’adreça de correu electrònic especificada pel receptor.

 15. CESSIÓ DE DRETS I OBLIGACIONS

  El contracte és vinculant tant per a vostè com per a nosaltres, així com per als nostres respectius successors i cessionaris.

  Vostè no podrà transmetre, cedir, gravar o de qualsevol altra manera transferir un contracte o algun dels drets o obligacions derivats del mateix, sense haver obtingut el nostre consentiment previ per escrit.

  Podem transmetre, cedir, gravar, subcontractar o de qualsevol altra manera transferir un contracte o algun dels drets o obligacions derivats del mateix, en qualsevol moment durant la vigència del contracte. Per evitar qualsevol dubte, aquestes transmissions, cessions, gravàmens o altres transferències no afectaran els drets que, si escau, vostè, com a consumidor, té reconeguts per llei ni s’anul·laran, reduiran o limitaran de qualsevol altra forma les garanties, tant expresses com tàcites, que li haguéssim pogut atorgar.

 16. RENÚNCIA

  La manca de requeriment per la nostra part del compliment estricte de la seva banda d’alguna de les obligacions assumides per vostè en virtut d’un contracte o de les presents condicions o la manca d’exercici per la nostra part dels drets o accions que ens poguessin correspondre en virtut d’aquest contracte o de les condicions, no suposarà renúncia ni cap limitació en relació amb aquests drets o accions ni li exonera a vostè de complir amb aquestes obligacions.

  Cap renúncia per la nostra part a un dret o acció concret suposarà una renúncia a altres drets o accions derivats del contracte o de les condicions.

  Cap renúncia per la nostra part a alguna de les presents condicions o als drets o accions derivats del contracte sorgirà efecte, llevat que s’estableixi expressament que és una renúncia i es formalitzi i se li comuniqui a vostè per escrit de conformitat amb el que disposa l’apartat de “notificacions” anterior.

 17. NUL·LITAT PARCIAL

  Si algunes de les presents condicions o alguna disposició d’un contracte fossin declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, els restants termes i condicions romandran en vigor, sense que quedin afectats per aquesta declaració de nul·litat.

 18. ACORD COMPLET

  Les presents condicions i tot document a què es faci referència expressa a les mateixes, constitueixen l’acord íntegre existent entre vostè i nosaltres en relació amb l’objecte de les mateixes i substitueixen qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda entre vostè i nosaltres verbalment o per escrit.

  Vostè i nosaltres reconeixem haver consentit la celebració del contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l’altra part o que pogués inferir-se de qualsevol declaració o escrit en les negociacions entaulades pels dos abans d’aquest contracte, llevat allò que figura expressament esmentat en les presents condicions.

  Ni vostè ni nosaltres disposarem d’acció davant de qualsevol declaració incerta realitzada per l’altra part, verbal o escrita, amb anterioritat a la data del contracte (tret que s’hagués fet tal declaració incerta de forma fraudulenta) i l’única acció de què disposarà l’altra part serà per incompliment de contracte de conformitat amb el que disposen les presents condicions.

 19. EL NOSTRE DRET DE MODIFICAR AQUESTES CONDICIONS

  Tenim dret de revisar i modificar els presents condicions en qualsevol moment.

  Vostè estarà subjecte a les polítiques i condicions vigents en el moment en que utilitzi la present pàgina web o efectuï la contractació, llevat que per llei o decisió d’organismes governamentals haguem de fer canvis amb caràcter retroactiu en aquestes polítiques, condicions o declaració de privacitat, en aquest cas, els possibles canvis afectaran també als contractes que vostè hagués fet prèviament.

 20. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

  L’ús de la nostra pàgina web i la contractació dels serveis a través aquesta pàgina web es regiran per la legislació espanyola.

  Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l’ús de la pàgina web o amb aquests contractes serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.

  Si vostè està contractant com a consumidor, res en la present clàusula afecta els drets que com a tal li reconeix la legislació vigent.

 21. COMENTARIS I SUGGERIMENTS

  Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens enviï tals comentaris i suggeriments a través del nostre formulari de contacte o a l’adreça de correu electrònic info@asesoriasiro.com

  ANNEX: Model de formulari de desistiment

  (Només ha d’emplenar i enviar el present formulari si desitja desistir del contracte)

  A l’atenció d’Assessoria Siro

  Per la present li comunico que desisteixo del meu contracte de prestació del servei següent:

  Servei:

  Nom del consumidor:

  Direcció del consumidor:

  Signatura del consumidor (només si el present formulari es presenta en paper)

  Data:

Se han cerrado los comentarios