Assessoria en llei de prevenció de riscos laborals per a empreses

Què expressa la Llei de Prevenció de Riscos Laborals?

Tota societat que tingui a partir d’un treballador al seu càrrec, queda subjecte al compliment d’aquesta normativa, la qual té com a objectiu la promoció de la seguretat i la salut del treballador en el seu lloc de treball.

Aquesta normativa comporta una sèrie d’obligacions que l’empresari ha de dur a terme i que a continuació esmentem:

CONTROL
  • Avaluar els riscos.
  • Analitzar les possibles situacions d’emergència i adoptar les mesures necessàries.
  • Organitzar la prevenció i el treball, integrant la prevenció en totes les activitats de l’empresa.
  • Facilitar equips de protecció individual adequats.
  • Informar i formar els treballadors.
  • Realitzar investigació d’accidents i de malalties professionals que causen incapacitat laboral.
  • Garantir un servei de vigilància periòdica de la salut dels treballadors en funció dels riscos.
  • Realitzar informes ergonòmics i psicosocials.
  • Realitzar mesuraments higièniques.

Què ofereix Assessoria Siro en matèria de prevenció de riscos laborals?

Assessoria Siro posa a disposició de la societat un equip acreditat per la Generalitat de Catalunya (SP-090-B), per a les especialitats tècniques de Seguretat en el Treball, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia aplicada, així com l’especialitat mèdica de Vigilància de la Salut amb l’objectiu d’oferir un servei personalitzat i continu en matèria de prevenció de riscos laborals.

teamwork-383939_1280

L’assessorarem de totes les obligacions que té com a societat, com és l’obligat compliment de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals i a més li oferirem formació acreditada segons els requeriments del seu Conveni Laboral i Sectorial.

Contracti amb Assessoria Siro la implantació d’un pla personalitzat de prevenció de riscos laborals i redueixi en la seva totalitat la sinistralitat de la seva empresa. Un professional qualificat es desplaçarà a la societat i farà una valoració i un pressupost sense compromís.

Se han cerrado los comentarios