Assessoria en llei de protecció de dades (LOPD)

Haig de complir amb la LOPD?

La resposta a la majoria de casos és clara, SI.

La protecció de dades és un dret fonamental que busca protegir la intimitat i privacitat de les persones físiques enfront de les vulneracions que puguin produir-se per la recollida, emmagatzematge i ús indiscriminat de les dades personals per part de les persones jurídiques.

Què he de fer per complir amb la LOPD?

A grans trets, i sense entrar al detall de casos concrets, els tràmits que haurem de dur a terme per complir amb la LOPD seran:

  1. Registrar els corresponents fitxers a l’Agència de Protecció de Dades.
  2. Disposar d’un document de seguretat, annexos i els protocols corresponents.
  3. Incloure avisos legals d’informació i consentiment (factures, albarans, mail, web).
  4. Tenir signats els acords corresponents amb encarregats de tractament de dades.
  5. Disposar de compromisos de confidencialitat per als treballadors.
  6. Implementar les mesures tècniques i organitzatives que estableix el Reglament.
caras

Avantatges per a la societat que compleix amb la LOPD

A més de perquè és una normativa d’obligat compliment des de fa anys, la seva implementació aporta a l’empresa els següents avantatges:

  1. Assegura la confiança del client: si el client sap que complim amb la LOPD tindrà més garanties que farem un bon ús de les seves dades i per tant, fidelitzarem.
  2. Garanteix que gestionem correctament les dades que tractem en la nostra activitat i que apliquem les normes que estableix la Llei.
  3. Evita possibles denúncies de tercers que poden implicar a la societat inspeccions i elevades sancions.
Contracti amb Assessoria Siro la implantació de forma online de la LOPD per 120€ (IVA no inclòs) i ofereixi les màximes garanties als seus clients respecte al tractament de la seva informació personal.

Se han cerrado los comentarios